Regulamin Płatności

1. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości pobytu do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w terminie wyznaczonym przez recepcję.

Wpłaty dotyczące rezerwacji w O.W.  Henryk II, ul Zielona 18

PKO BP O/ Krynica

57 1020 3453 0000 8902 0008 7478


2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku na pobyt, na konto podane na stronie www.henrykkrynica.pl
3. Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować po zameldowaniu w Ośrodku, istnieje możliwość płatności kartą w recepcji.
4. W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

Regulamin Rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem, lub e-mailem. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Ośrodek Wypoczynkowy Henryk zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) za pobyt na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata opłaty rezerwacyjnej (zadatku) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
4. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
5. Płatności należy dokonać do 7 dni od dnia wykonania rezerwacji lub, w terminie uzgodnionym z recepcją.
6. Niestawienie się Gościa w Ośrodku  do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z przedpłatą).
7. Niestawienie się Gościa w Ośrodku do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.
8. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą email (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).
9. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.
10. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.
Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Henryk

 

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego HENRYK

§1

1. Pokój w Ośrodku Wypoczynkowym wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.
2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00
4. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
3. Podczas zameldowania gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać kartę meldunkową lub czytelnie wypełnić i podpisać kartę meldunkową.
4. W sytuacji kiedy gość odmówi okazania dokumentu tożsamości Ośrodek ma prawo odmówić zameldowania tego gościa.
5. Jeśli gość zostanie zameldowany bez podania dokumentu tożsamości ten zobowiązany jest do zapłaty z góry wszystkich należności rezerwowanych - takich jak nocleg, czy opłata za zwierzę.

§3

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach Ośrodku od godz. 8-ej do godz. 22-ej.
3. Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gościom lub funkcjonowanie ośrodka

§4

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
• warunku pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
• uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
• sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Ośrodek dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

1. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa przechować można w depozycie w recepcji.
2. Ośrodek ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami § 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

1. Odpowiedzialność Ośrodka Wypoczynkowego Henryk z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo Hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. Z 1965r. Nr1, poz2) z późniejszymi zmianami.

§7

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa

§8

1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz 7:00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
2. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji straży pożarnej oraz policji.
4. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.


Dziękujemy za stosowanie się do zasad regulaminu